top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN AdverterenBovenKassas.TV, GEVESTIGD TE ALMERE, HANDELEND ONDER DE NAAM AdverterenBovenKassas.tv

Versie: 1 januari 2020.

Artikel 1 – Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Uitzending: door AdverterenBovenKassas.tv geëxploiteerde schermen.

b. Site: door AdverterenBovenKassas.tv geëxploiteerde internetsites houdende een overzicht van advertenties welke worden getoond in de uitzendingen: www.AdverterenBovenKassas.tv ;

c. AdverterenBovenKassas.tv : AdverterenBovenKassas.tv, gevestigd te Almere;

d. abonnee: de partij die een abonnement afneemt en daarmee een abonnementsovereenkomst sluit met AdverterenBovenKassas.tv;

e. advertentie: advertentie zoals die getoond wordt in een uitzending of zoals die op de website wordt vermeld.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en ook op door AdverterenBovenKassas.tv gesloten overeenkomsten met betrekking tot abonnementen op de Uitzending en op alle overige werkzaamheden en diensten die in dat kader door AdverterenBovenKassas.tv worden uitgevoerd. Abonnee aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

2.2 De toepasselijkheid van door abonnee gehanteerde algemene voorwaarden wordt door AdverterenBovenKassas.tv uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3 – Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

3.1 Elke aanbieding van AdverterenBovenKassas.tv is vrijblijvend en blijft gedurende 14 dagen van kracht, tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is bepaald.

3.2 Een overeenkomst komt als volgt tot stand. De vrijblijvende aanbieding wordt gedaan door middel

van een overeenkomst die door de abonnee wordt ondertekend of door een mondelinge

aanbieding. De acceptatie c.q. aanvaarding door de abonnee vindt plaats door het ondertekenen van de overeenkomst of door een mondelinge aanvaarding. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door AdverterenBovenKassas.tv van de overeenkomst of door de mondelinge aanvaarding door de abonnee en de schriftelijke bevestiging (daaronder begrepen per e-mail) daarvan door AdverterenBovenKassas.tv. Ook in het geval door AdverterenBovenKassas.tv uitvoering aan de overeenkomst wordt gegeven zal sprake zijn van een overeenkomst.

 

Artikel 4 – Rechten en plichten abonnee

4.1 Abonnee krijgt bij het aanmaken van zijn account een login en password. Met deze

gegevens is abonnee gerechtigd in de database bij AdverterenBovenKassas.tv haar advertentie op te maken of te uploaden danwel te wijzigen of toe te voegen. Abonnee draagt zorg voor geheimhouding van door haar aangemaakte login en password.

4.2 Wijzigingen en/of aanvullingen van enige bepaling(en) in de overeenkomst en/of de algemene

voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. Een dergelijke nadere overeenkomst geldt alleen voor de daarin bepaalde gevallen.

4.3 Abonnee draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en de uitvoering van de

overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door AdverterenBovenKassas.tv niet volledig en/of niet tijdig en/of niet juist ontvangen mededelingen, die ofwel mondeling zijn gedaan danwel zijn overgebracht via transmissiemedia.

4.4 Abonnee staat er voor in dat de door haar aan de databank van AdverterenBovenKassas.tv toegevoegde informatie c.q. advertentie gegevens juist zijn. Ingeval van wijzigingen en/of fouten dient de abonnee de genoemde informatie c.q. gegevens onverwijld te corrigeren. Abonnee vrijwaart AdverterenBovenKassas.tv voor alle schade voortvloeiende uit door abonnee onjuist toegevoegde gegevens aan de databank.

 

Artikel 5 - Duur

5.1 Overeenkomsten worden aangegaan voor de duur van 1 maand, tenzij in de overeenkomst

anders is bepaald.

5.2 De overeenkomst zal telkens automatisch met eenzelfde periode worden verlengd, tenzij een der

partijen uiterlijk voor het verstrijken van de abonnementsperiode de overeenkomst opzegt. Opzegging kan via email plaatsvinden en is geldig na bevestiging door AdverterenBovenKassas.tv.

5.3 Van een overeenkomst deeluitmakende bijzondere producten, waarvan is aangegeven dat deze van tijdelijke aard zijn, worden na het verstrijken van de overeengekomen duur en/of bij (automatische) voortzetting van het contract, beëindigd en niet verlengd, tenzij dit uitdrukkelijk wordt

overeengekomen.

5.4 Van een overeenkomst deeluitmakende bijzondere prijsaanbiedingen, waarvan is aangegeven dat de prijs van tijdelijke aard is, worden bij voortzetting van het contract, voortgezet tegen de dan

geldende prijzen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

 

Artikel 6 – Tarieven en betaling

6.1 Op iedere overeenkomst zijn van toepassing de tarieven die door AdverterenBovenKassas.tv op het moment van totstandkoming van de overeenkomst worden gehanteerd. AdverterenBovenKassas.tv behoudt zich het recht voor om periodiek de abonnementsgelden te wijzigen. AdverterenBovenKassas.tv zal de abonnee middels e-mail berichten van de wijziging op de hoogte stellen. Gewijzigde tarieven zijn tussen partijen eerst van kracht op het moment van een verlenging van de overeenkomst c.q. abonnementsperiode, na afloop van de abonnementsperiode waarin de mededeling tot tariefwijziging is gedaan.

6.2 AdverterenBovenKassas.tv behoudt zich het recht voor haar facturen per e-mail te verzenden.

6.3 Alle tarieven van AdverterenBovenKassas.tv zijn uitgedrukt in Euro. Abonnee is gehouden de facturen binnen 14 dagen na datum van de factuur te betalen, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te beroepen. Bij niet tijdige en volledige betaling is de abonnee in verzuim zonder dat een ingebrekestelling door AdverterenBovenKassas.tv is vereist.

6.4 In geval van verzuim is abonnee over het openstaande bedrag een rente gelijk aan de geldende

wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand geldt als

een volle maand. Na ommekomst van een kalenderjaar zal de dan verschenen rente van de hoofdsom onderdeel uitmaken.

6.5 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, advocaatkosten daaronder begrepen,

komen voor rekening van abonnee. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door abonnee verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van € 250,-.

6.6 Het abonnementsgeld wordt automatisch geïncasseerd ten laste van het in de overeenkomst vermelde rekeningnummer van abonnee, en wel binnen 8 dagen na factuurdatum ten gunste van

IBAN rekeningnummer NL46RABO0148328717 t.n.v. AdverterenBovenKassas.tv te Almere, Incassant NL64ZZZ390967360000.

6.7 Indien automatische incasso niet mogelijk blijkt te zijn zal abonnee daar middels e-mail van op de

hoogte worden gesteld en is abonnee gehouden het niet geïncasseerde bedrag binnen 14 dagen na

factuurdatum alsnog te voldoen en ervoor zorg te dragen dat alle daarop volgende betalingen wel via de automatische incasso geïncasseerd kunnen worden.

6.8 Onverminderd de haar verder toekomende rechten is AdverterenBovenKassas.tv gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten (bijvoorbeeld door het verwijderen van de advertentie en het op non-actief stellen van de login en password), indien en zolang Abonnee niet aan een of meer van zijn verplichtingen jegens AdverterenBovenKassas.tv volledig heeft voldaan.

6.9 Tegenover de abonnee strekt een AdverterenBovenKassas.tv getekend uittreksel uit haar administratie of een onderdeel daarvan, waaronder mede begrepen alle gegevens betreffende de Site en de vermelding daarop van de abonnee tot volledig bewijs. De door AdverterenBovenKassas.tv gerapporteerde statistieken zijn leidend in bepaling van de prestatie.

 

Artikel 7 – Beschikbaarheid, onderhoud en wijzigingen Uitzending en Site

7.1 AdverterenBovenKassas.tv streeft een zo hoog mogelijk beschikbaarheidpercentage van de Uitzending en de Site na. Hierbij wordt non beschikbaarheid wegens onderhoud buiten beschouwing gelaten. Non-beschikbaarheid die zijn oorzaak vindt in factoren die gelegen zijn in overmacht c.q. buiten de risico- en/of invloedsfeer van AdverterenBovenKassas.tv liggen (bijvoorbeeld de dienstverlening door de provider van abonnee) wordt uiteraard eveneens buiten beschouwing gelaten. AdverterenBovenKassas.tv is alsdan niet gehouden tot enige schadevergoeding.

7.2 AdverterenBovenKassas.tv is steeds gerechtigd de Site, in de ruimste zin van het woord, alsmede de daaraan ten grondslag liggende applicatie te wijzigen met dien verstande dat de kernactiviteit als geformuleerd in de definitie van Site ook na wijziging nog steeds op een efficiënte wijze uitgeoefend moet kunnen worden op de Site.

 

Artikel 8 – Ongeoorloofde activiteiten

8.1 Abonnee is niet gerechtigd de Site voor enig ander doel te gebruiken dan het doel van het vermelden van haar advertentie c.q. het verstrekken van terzake relevante informatie.

8.2 Het is de Abonnee niet toegestaan de Site en de database te gebruiken voor handelingen en/of

gedragingen die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, andere regelgeving en/of de nettiquette. De

verboden handelingen omvatten uitdrukkelijk ook discriminatoire en/of racistische uitingen en spamming.

8.3 De uitbater van de locatie waarin AdverterenBovenKassas.tv haar schermen exploiteert is gerechtigd een advertentie van Abonnee te weigeren, indien hij van mening is dat het schadelijk is voor het voeren van zijn onderneming. AdverterenBovenKassas.tv is alsdan gerechtigd de uitzending van de betreffende advertentie direct te stoppen zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.   

8.3 Indien AdverterenBovenKassas.tv van oordeel is dat abonnee in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde is AdverterenBovenKassas.tv gerechtigd, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, het abonnement van abonnee met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat abonnee tot enige schadevergoeding of terugbetaling van abonnementsgelden gerechtigd is.

 

Artikel 9 – Privacy

9.1 Het is abonnee bekend dat de door de abonnee te verstrekken c.q. verstrekte bedrijfsnaam gegevens en advertentiegegevens door AdverterenBovenKassas.tv zullen worden opgenomen in een databank en verstrekt zullen worden aan derden in het kader van zoekmachine optimalisatie.

9.2 Abonnee geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming voor de verwerkingen van de betreffende

persoonsgegevens en staat ervoor in dat de betrokkenen eveneens uitdrukkelijk akkoord zijn gegaan met deze verwerkingen.

 

Artikel 10 - Intellectuele eigendom

10.1 AdverterenBovenKassas.tv is rechthebbende van alle rechten van intellectuele eigendom in de ruimste zin des woords met betrekking tot de Uitzending en de Site. Niets in deze overeenkomst houdt een overdracht van rechten aan de abonnee in.

10.2 In het geval AdverterenBovenKassas.tv in opdracht van abonnee werkzaamheden voor abonnee verricht of doet verrichten, vrijwaart abonnee AdverterenBovenKassas.tv ter zake inbreuk, en eventueel daaruit voortvloeiende schade, op intellectuele eigendomsrechten van derden in het geval AdverterenBovenKassas.tv gebruik maakt van door abonnee aangeleverd beeldmateriaal en/of tekst.

10.3 Abonnee staat ervoor in geen inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van AdverterenBovenKassas.tv dan wel de intellectuele eigendomsrechten van andere abonnees en vrijwaart AdverterenBovenKassas.tv voor alle aanspraken uit dien hoofde.

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid AdverterenBovenKassas.tv

11.1 De inhoud van de databanken wordt bepaald door de diverse abonnees. AdverterenBovenKassas.tv is voor de inhoud van de databanken op geen enkele wijze aansprakelijk.

11.2 Abonnee vrijwaart AdverterenBovenKassas.tv voor alle aanspraken van derden uit welke hoofd dan ook ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesses verband houdende met de Uitzending en de Site c.q. voortvloeien uit gebruik van de Uitzending en de Site.

11.3 AdverterenBovenKassas.tv aanvaardt voorts geen enkele verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid ten aanzien van de informatie en/of goederen die middels een link op de Site kan/kunnen worden verkregen.

11.4 De enige aansprakelijkheid die AdverterenBovenKassas.tv kan aanvaarden en aanvaardt betreft de beschikbaarheid van de Uitzending en de Site. Ingeval de beschikbaarheid van de Uitzending en de Site onaanvaardbaar is in enige aaneengesloten periode van één maand zal AdverterenBovenKassas.tv over de daarop volgende periode van één maand een korting op het abonnementsgeld verlenen van 25%.

11.5 Iedere verdere aansprakelijkheid wordt uitgesloten, evenals iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade, bedrijfsschade en/of gevolgschade.

 

Artikel 12 – (Tussentijdse) beëindiging

1. Deze overeenkomst kan –onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 2- tussentijds, middels een

aangetekend schrijven aan abonnee met onmiddellijke ingang worden beëindigd door AdverterenBovenKassas.tv in elk van de navolgende gevallen:

a. wanneer de abonnee een of meer van haar verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt;

b. ingeval (voorlopige) surséance van betaling en/of faillissement van de abonnee is aangevraagd;

c. indien de abonnee niet langer actief is als bedrijf.

 

Artikel 13 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle eventuele geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien zullen worden beslecht door de

rechtbank Lelystad.

bottom of page